Leerproces & rapportering

Kleuterschool

De kleuters worden geobserveerd en gevolgd. De kleuterleidsters hanteren daarbij een kleutervolgsysteem.
Minstens twee maal per jaar is er een bespreking met de ouders van elke kleuter. De leerkracht maakt een verslag over de evolutie van elke kleuter. 
De ouders kunnen ook de leerkracht contacteren en een afspraak maken.
Het kleutervolgsysteem wordt doorgegeven aan de leerkracht van het lager.

Lagere school

Leerstof

Na elk leerstofonderdeel neemt de leerkracht een schriftelijke toets af. Zo wordt nagegaan in welke mate de leerstof verworven is.
Het is de bedoeling om aan de hand van die toetsen te kunnen remediëren, hetzij individueel, hetzij klassikaal.
Elke toets wordt in het leerlingenrapport geschreven. De leerlingen ontvangen 4x per jaar een rapport. Elke rapportperiode wordt gevolgd door een individueel oudercontact. 

Leef- en leerhoudingen van de leerlingen

Ook leer- en leefhouding worden 4x per schooljaar in het rapport vermeld.
De directie ondertekent ook de rapporten van de leerlingen.
De kinderen waarvan de leerkracht denkt dat er extra hulp of advies van anderen nodig is brengt de problemen ter sprake. Zowel directie, zorgcoördinator, SESleerkracht, CLB, logopedist(e), … kunnen ingeschakeld worden om de zorg voor deze kinderen breder te maken. Dit gebeurt steeds in overleg en met instemming van de ouders.
Voor kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning  wordt in overleg een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

© Stad Gent 2018
Basisschool Westerhem, Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. (032) 09 222 33 30, e-mail westerhem@stad.gent